Važna dokumenta


U okviru projekta Ka administraciji bez suvišnih papira pružena je podrška resornim ministarstvima u izradi 12 podzakonskih akata Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Do 1. oktobra 2018. usvojeno je sedam podzakonskih akata, dok je preostalih pet u procesu donošenja.

Izrađen je Model Uredbe o kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, predložene su izmene Zakona o kulturnim dobrima, dat je doprinos u radu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi i izvršena je analiza 40 sektorskih propisa radi usaglašavanja sa Zakonom o e-poslovanju i podzakonskim aktima. Takođe je sprovedena uporedna analiza evropske regulative u oblasti elektronskog poslovanja.

Na linkovima ispod možete da pristupite važnim propisima, analizama i edukativnim materijalima u vezi sa elektronskim poslovanjem i e-upravom.


Propisi

Analize i izveštaji

Edukativni materijali