Rečnik e-poslovanja


Skup podataka sastavljen od slova, brojeva, simbola, grafičkih, zvučnih i video materijala u elektronskom obliku izrađen primenom bilo koje dostupne i upotrebljive informaciono-komunikacione tehnologije (IKT). Elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost, kao ni dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku.

Digitalni zapis podataka pogodan za elektronsku obradu i prenos putem sredstava elektronske komunikacije.

Ili e-poslovanje, predstavlja primenu informacionih i komunikacionih tehnologija u svrhu podrške poslovnim aktivnostima.

Poslovna aktivnost između dve ili više strana koja se obavlja elektronskim putem.

Elektronska usluga koja olakšava poslovnu aktivnost između dve ili više strana, pri čemu pružalac usluge garantuje verodostojnost pojedinih podataka, kao što su podaci o identitetu fizičkog ili pravnog lica, vremenu izrade dokumenta, vremenu slanja, odnosno prijema podataka. Usluge od poverenja se pružaju u oblastima:

  • Elektronskog potpisa i eleketronskog pečata
  • Vremenskog žiga
  • Elektronske dostave
  • Autentikacije web sajtova
  • Elektronskog čuvanja

Kod kvalifikovanih usluga od poverenja pružaoci usluge moraju biti upisani u registar koji vodi Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije, neophodno je da ispune viši nivo uslova za obavljanje usluga i obično postoji dodatna zakonom određena dokazna snaga.

Skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi potpisanom elektronskom dokumentu tako da se elektronskim potpisom potvrđuje identitet potpisnika i integritet potpisanog dokumenata. Elektronski potpis ima sličnu ulogu kao svojeručan potpis, ali elektronski potpis ne treba mešati sa digitalnom slikom svojeručnog potpisa.

Zakonski ekvivalent svojeručnom potpisu dokumenta na papiru čiju pravnu važnost priznaju sve države članice EU. Njime se pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet e-dokumenta i onemogućava se naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj. Kreiran je kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa i zasnovan je na kvalifikovanim sertifikatima izdatim od strane kvalifikovanih pružaoca te usluge koje nadziru nadležni državni organi.

Vezuje za se pravno lice čiji identitet potvrđuje, a zasniva na istoj tehnologiji kao elektronski potpis.

Daje pravnu pretpostavku očuvanosti integriteta i tačnosti porekla podataka za koje je vezan. Kreiran je kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog pečata koji je zasnovan na kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat izdatim od strane kvalifikovanog pružaoca te usluge koga nadziru nadležni državni organi.

Zvanično vreme pridruženo podacima u elektronskom obliku kojim se potvrđuje da su ti podaci postojali u tom vremenskom trenutku.

Usluga prenosa podataka elektronskim putem u okviru koje pružalac usluge obezbeđuje dokaze o postupanju sa prenesenim podacima, uključujući dokaz slanja i prijema podataka, čime se preneseni podaci štite od rizika gubitka, krađe, oštećenja odnosno bilo kojih neovlašćenih promena; Potvrdom elektronske dostave se potvrđuje da su podaci dostavljeni.

Prevođenje dokumenta iz jednog oblika u drugi tako da je očuvan sadržaj dokumenta.

Konverzija dokumenta iz oblika koji nije elektronski u elektronski oblik.

Dokument koji je nastao digitalizacijom izvornog dokumenata.

Dugotrajno čuvanje dokumenata u elektronskom obliku, uključujući i izvorno elektronska i digitalizovana dokumenta.

Elektronska potvrda kojom se potvrđuje veza između podataka za validaciju elektronskog potpisa, odnosno pečata, i identiteta potpisnika, odnosno pečatioca.

Proces provere identiteta kojim se predstavlja subjekt sa kojim se komunicira elektronskim putem ili koji je naveden kao onaj ko stoji iza podataka (potpisnik, pošiljalac i sl.).

Očuvanost izvornog sadržaja i kompletnosti podatka.

Postupak korišćenja ličnih identifikacionih podataka u elektronskom obliku čime se dokazuje digitalni identitet fizičkog ili pravnog lica u elektronskoj transakciji. Elektronska identifikacija se vrši putem različitih šema elektronske identifikacije.

Nivo poverenja u identite lica koje se predstavlja. Propisani su Zakonom o elektronskom poslovanju i mogu biti niskog, srednjeg i visokog nivoa zaštite u zavisnosti od rizika zloupotrebe i moguće štete. Identifikacija putem korisničkog imena i lozinke je niskog nivoa pouzdanosti i obezbeđuju ograničeno poverenje u identitet kojim se lice predstavlja. Srednji nivo pruža značajno poverenje u identitet kojim se lice predstavlja i zahteva dvofaktorsku autentikaciju, na primer da pored korisničkog imena i lozinke postoji i drugi faktor kao što je jednokratna šifra poslata SMS-om. Visok nivo zahteva dodatne uslove, a trenutno po zakonu to može biti samo sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata.

Definišite pojam